Sportslig ledelse (kap 8 SP)

Fotballstyret er det øverste organet i Skoppum IL Fotball. Styret har utnevnt et Sportslig Utvalg som igjen skal sette rammebetingelsene for det sportslige tilbudet til alle spillere, trenere og lagledere i klubben.

Sportslig Utvalg

Sportslig Utvalg har en viktig rolle i klubben og skal sammen med Fotballstyret sette standarden for det sportslige tilbudet. Utvalget er ansvarlig for vedlikeholdet av denne Sportsplanen som er en føring for alle involverte i klubben sportslig sett.

Ansvarsområder og sentrale arbeidsoppgaver

  • Kvalitetssikre at det daglige arbeidet er i tråd med Sportsplan.
  • Gjennomføre spiller- og trener-utviklingstiltak.
  • Lede noen treninger etter avtale med lagene i barnefotballen.
  • Sørge særlig for at hospiteringsordninger og differensiering fungerer.
  • Gjennomføre trenerforum/lagleder/trener-møter jevnlig
  • Bistå i rekruttering av nye trenere/lagledere til nye lag.
  • Gjennomføre oppstart av lag for de yngste hvert år.
  • Være bindeleddet mellom trenere/lagledere og Fotballstyret.

Rapportering

Sportslig Utvalg rapporterer til Fotballstyret. Leder for Sportslig Utvalg har en plass i Fotballstyret.

Treneransettelse

Treneransettelser blir formalisert av Sportslig Utvalg i samarbeid med Fotballstyret.

Kompetanseutvikling for trenere

Skoppum IL Fotball mener det er viktig å utdanne og utvikle sine trenere og ledere, slik at de står best mulig rustet til å løse oppgavene de har i idrettslaget. Med utdanning menes her først og fremst kurs arrangert av NFF Vestfold/Norges Fotballforbund.

Gode trenere gir oss trygge spillere på alle nivåer. Frem til ungdomsfotballen rekrutteres som hovedregel foreldre til spillere på alle lag som trenere og lagledere. I ungdomsfotballen og oppover er det ønskelig med høyere utdannede trenere, sportslig sett.

Utvikling av trenere og ledere skjer også gjennom trenerforum, foredrag og eventuelle kurs internt i Skoppum IL.

Skoppum IL Fotball følger Fotballforbundets krav til trenerkompetanse for de ulike aldersgruppene.