Referansegruppe for kommunedelplan for Skoppum

Hva er en kommunedelplan?

Kommuneplaner og kommunedelplaner er overordnete planer for arealbruk i kommunen eller en avgrenset del av kommunen. Den er juridisk bindende og gir føringer for mer detaljert planarbeid. Den forholder seg til planstrategi (oversikt over planarbeid i en gitt periode basert på overordnete prioriteringer) og kommuneplanens samfunnsdel som viser målsetninger og virkemidler for samfunnsutvikling i kommunen. I Stange er denne er under revisjon nå. Kommuneplener må også ta hensyn til lovverk, nasjonale og regionale føringer.

Status i arbeidet som referansegruppe:

Det har vært arrangert to møter med representanter fra Horten kommune. Presentasjon fra møte 25.februar 2019 finner du her:

Videre prosess:

Det vil fremmes en politisk sak for kommunestyret i april 2019. Her ligger det noen føringer og kommentarer fra administrasjonen i Horten kommune. Verdigruppa har ikke sett dette forslaget, men vil få mulighet til å komme med en formell høringsuttalelse og gå igjennom øvrige høringsinnspill som kommer til planen. Dette vil gjøres i et eget møte med Horten kommune i månedsskifte mai/juni.