Økonomistyring

Stabil og trygg økonomi i så vel klubben som de enkelte lag har vært og er en forutsetning for god drift i Skoppum idrettslag. Klubben baserer sitt budsjett/regnskap etter forsiktighetsprinsippet, der vi kun tar hensyn til sikre inntekter og tar høyde for alle kjente kostnader. Klubben skal hvert år budsjettere med et overskudd på minimum kroner 30 000 for å sikre avsetninger til eventuelle usikre fremtidige kostnader. Budsjettet inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet og fastsettes på årsmøtet. Ved årsmøtet i hovedstyret fastsettes klubbens medlemsavgift for inneværende år. Treningsavgiften blir fastsatt av fotballgruppas årsmøte. Klubben har egen regnskapsfører i styret og skal utarbeide egne økonomirapporter til alle styremøter i fotballen. Regnskapsåret følger kalenderåret. Bankkonti skal være knyttet til fotballklubben og skal disponeres av to personer i fellesskap. I fotballgruppa er det styrets leder og kasserer som håndterer klubbens konto, mens lagenes ev egne økonomi håndteres av lagleder. Kontantinntekter fra kiosksalg telles alltid opp av to personer, som så fyller ut og signerer oppgjørsskjema før pengene settes inn på kubbens konto i banken. Det er styrets kioskansvarlig som ar ansvar for dette. Ved betaling av regninger, sendes disse per mail til kasserer. Det skal aldri være mer enn 1.000 kroner i veksel i kassen i kiosken. Fra 2016 har fotballgruppa også muligheter for VIPPS som begrenser flyten av kontanter og gjør betaling enda sikrere. Betaling over VIPPS er normalt til bruk i kiosken, men kan også brukes på andre arrangementer i klubbens regi, etter avtale. VIPPS er direkte knyttet til fotballgruppas konto. Rutiner for bruk av VIPPS skal gjennomgås med aktuell kioskvakt før kiosken åpnes ved arrangementer. Rutine for dette skal være skriftlig og ligge lett tilgjengelig ved arrangementer.