Sportslig utvalg

Leder:
Rasmus Mikkelsen
Mobil: 453 98 496
E-post: r.mikkelsen@beckhoff.no

Trenerkoordinator:
Kenneth Laumb
Mobil: 984 83 690
E-post: Klaumb@hotmail.com

Jenteansvarlig:
Ingrid Steenstrup
Mobil: 952 72 969
E-post: isteenstrup@gmail.com

Sportslig utvalg Skoppum IL – fotball, organisering, mandat og oppgaver.

Organisering

Leder av sportslig utvalg velges på årsmøte. Medlemmer i utvalget utnevnes av styret i klubben. Funksjonstiden er to år. Leder i sportslig utvalg skal sitte i klubbens styre som medlem. Utvalget bør bestå av minimum tre personer med fokus på kompetanse til å bistå klubbens trenere samt å øke fokuset på jenter i klubben. Dersom styret vurderer det som hensiktsmessig kan sportslig utvalg utvides dersom det er behov for å styrke den sportslige satsningen gjennom året.

Mandat

Sportslig utvalg har som sin primære oppgave å ivareta det sportsfaglige utviklingsansvaret i klubben. Utvalget skal sørge for at klubbens til en hver tid gjeldende sportsplan og NFFs reglement og rammer implementeres i lagene. Utvalget skal ha et spesielt fokus på å legge til rette for kompetansehevende tiltak blant klubbens trenere og legge til rette for møtearenaer hvor sportslige utfordringer diskuteres.

Dersom et lag mangler trener/lagleder er det sportslig utvalg sitt ansvar å jobbe med å finne tilstrekkelig antall trenere og øvrig personell til det aktuelle laget.

Alle lag skal benytte treningsøkten som verktøy i å legge til rette for gode treningsøkter. Trenerkoorinator tar utgangspunkt i planlagte økter for å veilede klubbens trenere.

Oppgaver

Sportslig utvalg skal:

 1. Planlegge og bidra til gjennomføring av 2  trener- lagledermøter hvert år.
 2. Arrangere seks trenerfora hvert år. Her skal relevante tema fra klubbens sportsplan diskuteres for å legge til rette for felles forståelse blant klubbens trenere.
 3. Være rådgivende organ for alle trenere og lagledere i klubben.
 4. Høres ved tilsetting av hovedtrener for klubbens lag fra ungdomsfotballen (13 år
 5. Bidra til å utforme budsjettforslag for utviklingsdelen overfor klubbens styre

I tillegg gjelder følgende prioriterte strategiske oppgaver:

 1. Bidra til å bygge en sportslig organisasjon med klare roller og ansvarsdeling.
 2. Sikre utvikling av programmer for ferdighetsutvikling og tilpasset trening basert på programmet «treningsøkta».
 3. Bedre strukturen og oppfølgingen av enkeltspillere (de ivrigste og mest motiverte), gjennom «Sammen for Horten»
 4. Monitorere trenerkompetansen i klubben, og sikre at klubbens trenere minimum oppfyller kravene som stilles til Kvalitetsklubb nivå 1
 5. Legge til rette for økt fokus på jentefotballen. Fokuset til jenteansvarlig er:
  1. Sikre at alle jenter i Skoppum IL – fotball har et lag å spille på
  2. Legge til rette for ulike rekrutteringstiltak sammen med trenere og lagledere for jentelagene i klubbe
  3. Være klubbens kontaktperson for alle trenere og lagledere for jentefoballen
  4. Arrangere informasjonsmøter for trenere og lagledere for jentelagene